The 2023 Lake Erie Fall Brawl

James Holton:
11/22 ~ 13.61#

Tammy Stanton:
11/14 ~ 13.44#

Andrew Gibson:
10/29 ~ 10.92#

Luke Gowitzka:
11/24 ~ 10.37#

Dean Wolf:
10/27 ~ 8.05#